Konya
açık
11°C
Yeni Meram
05.12.2023 00:00

Cihanbeyli Belediyesi 227 adet taşınmaz satacak

.

 

1 – Taşınmazların  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma sureti ile  Belediyemiz Encümeni huzurunda açık artırma suretiyle, Belediye toplantı salonunda Encümen (Komisyon)  huzurunda  yapılacaktır.            
2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde  idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.                       
3 – İhaleye katılacaklar ;                        
     a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,                      
     b) Gerçek kişi olması halinde  Nüfus cüzdanı fotokopisini,                    
          Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi                
          örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını  ibraz etmek zorundadır.                  
     c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine veya belediyemize ait banka hesap numaralarına yatırarak aldıkları makbuz  veya  2886 Sayılı D.İ.Kanununun  26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.      
     d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler, ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.          
4 – Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaza ait borç bittikten sonra geri iade edilecektir.      
5  – 2886 sayılı D.İ.Kanunun  31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi  15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.      
(a) İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç  5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.      
(b) 1.ila 193.sıra (dahil)'da yer alan taşınmazlar  6306 sayılı Kanun kapsamında  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14 Mart 2022 tarih -3179493 sayı ,  05 Mayıs 2022 tarih -  3588160 sayı - 02 Aralık 2022 tarih  - 5180598 sayı ve 03 Nisan 2023 tarih ve 6123393 sayılı olur yazılarına istinaden Bakanlık Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na yatırılacaktır.      
 (c) 1.ila 193.sıra (dahil)'da yer alan ve  Satışa çıkarılan Taşınmazların satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat  tarihinden itibaren en geç   peşin veya %25'i  1 ay içerisinde  Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığının  Merkez Saymanlığının TR73 0001 0017 4572 8142 4750 16 nolu  hesabına yatırılacaktır.        
 (d)  202.ila 227.sıra (dahil)  'da yer alan  Taşınmazların satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat  tarihinden itibaren  en geç   peşin veya %25'i  1 ay içerisinde Belediyemiz  hesabına yatırılacaktır.        
 (e) 1.ila 177.sıra (dahil) 'da yer alan  peşin bedelle veya  % 25’si peşin olmak üzere (ihale tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. ) geri kalan kısım 30/03/2024 -30/07/2024-30/10/2024 tarihleri arasında eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Takitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir.  Kanuni faiz peşinat yatırıldıktan sonra kalan kısım için işlemeye başlar.       
(f)  178. ila 227. sıra (dahil) da yer alan Taşınmazlar peşin bedelle veya  % 25’si peşin olmak üzere (ihale tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. ) geri kalan kısım 28/02/2024 - 30/03/2024 tarihleri arasında eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Takitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Taksitli satışlarda kanuni faiz uygulanacaktır. Kanuni faiz peşinat yatırıldıktan sonra kalan kısım için işlemeye başlar.       
(g) 178.ila 227.sıra (dahil) 'da yer alan  taşınmazların, tapu devirleri belediyemizce yapılacaktır. 1.ila 177.sıra (dahil)'da yer alan taşınmazlar mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup 03 Nisan 2023 tarih ve 6123393  Bakanlık oluru ile satış yetkisi beldiyemize verilmiş tapu devirleri Cihanbeyli Milli Emlak müdürlüğünce yapılacaktır.
     Peşin ödemelerde  28 Nisan 2022 tarih ve  31823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No :313)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 4.maddesinde belirtildiği üzere “4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere  2886 sayılı Kanun ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline  % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.”
     
(g) Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.                
6 – Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.            
7 – Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.                
8 – İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.            
9 – Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.                  
10 – İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.                  
11 – İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.                  
İLAN OLUNUR

#ilangovtr                                                                                                                                            Basın No: ILN01941357