Konya
°C
Yeni Meram
24.06.2024 00:00

Cihanbeyli Devlet Hastanesinin kantin yeri kiraya verilecek

.

KONYA CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ KANTİN YERİNİN SÜRELİ KİRALAMA İHALE İLANI

1-İHALE KONUSU İŞ:

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi Hastane Caddesinde bulunan Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi Kantin Yerinin süreli (3 Yıl) olarak kiralama işi;

2-İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: Toplam Kantin Kullanım Alanı:50m² 'dir.

İstekli kiralanacak yer/yerleri idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir.

3-İŞİN SÜRESİ: 3(Üç) Yıl’dır.

4-İHALE DOKÜMANIN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanı satış bedeli: 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

IBAN: Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR96 0001 2009 5230 0006 0000 64

İhaleye teklif verecek olan isteklilerin doküman satış bedelini yukarıdaki IBAN numarasına yatırırken açıklama kısmına ihaleye teklif verecek gerçek veya tüzel kişiliğin adı, T.C. veya Vergi Numarası, ihale doküman satış bedeli olduğu belirtilerek yatırılması halinde temin edilebilir.

İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Konya İl Sağlık Müdürlüğünün-İhale Biriminde (Horozluhan Mah. Abdül Basri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA) bedelsiz görülebilir.

5-İHALENİN YAPILACAĞI YER: Konya İl Sağlık Müdürlüğü - Horozluhan Mahallesi Abdül Basri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

6-İHALENİN YAPILACAĞI TARİH - SAAT: 04.07.2024 Perşembe günü saat: 10:00'da

7-İHALE USULÜ: Bu ihale 2886 Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır. İhale öncesi, süreci ve sonrası 2886 Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri içeriğince yürütülecektir.

8-TAHMİNİ KİRA BEDELİ (1(Bir) yıl için belirlenen): 209.396,28 TL (İki Yüz Dokuz Bin Üç Yüz Doksan Altı Türk Lirası Yirmi Sekiz Kuruş)

9-GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesine İstinaden % 30): 62.818,88 TL (Altmış İki Bin Sekiz Yüz On Sekiz Türk Lirası Seksen Sekiz Kuruş) Geçici Teminat Bedelinin banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz olacak ve teyit yazısı ile birlikte verilecektir.

Geçici Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR96 0001 2009 5230 0006 0000 64 nolu hesaba gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı ve geçici teminat bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.

10-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale dosyasında sunmaları gerekir:

10.1. Geçici teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte) veya geçici teminat bedelinin nakit yatırılması halinde yatırıldığını gösteren makbuz/dekont;

10.2. 2024 yılı içerisinde alınmış, gerçek veya tüzel kişiliğin mevzuat gereği kayıtlı olduğunu gösterir ticaret veya sanayi veya meslek odası belgesi;

10.3. Tüzel Kişiler için; Tüzel kişiliğin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi;

10.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya imza beyannamesi;

10.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi;

10.6. Tüzel kişilerde şirket yetkilisinin, gerçek kişilerde kendisinin e-Devlet sisteminden alınmış Yerleşim Yeri Adres Bilgileri gösterir belge;

10.7. Tüzel kişilerde şirket yetkilisinin, gerçek kişilerde kendisinin veya Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı sureti;

10.8. İhaleye iş ortaklığı(Ortak girişim) olarak teklif verilemez.

10.9. Alt yüklenici çalıştırılamaz.

10.10. Hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunan tüzel kişiler, şirket ortakları ve gerçek kişiler bu ihalede teklif veremez, tutanak tutularak ihale salonu dışına çıkarılır.

11-BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ:

11.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

11.2. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idaremiz tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

11.3. İhaleye teklif vermek isteyen istekliler 10 uncu maddede belirlenen belgeleri, 11 inci maddeye göre kapalı zarf içerisinde ihale saatinden önce idareye teslim etmek zorundadır.

12-İhale öncesinde, sürecinde ve sonrasında ihaleye iştirak eden, teklif veren istekliler 2886 Devlet İhale Kanunun 83 üncü (Yasak fiil ve davranışlar) maddesi hükümlerine uymak zorundadırlar. İhale sırasında bu maddeye aykırı davrananlar ihale dışı bırakılarak salon dışına çıkarılır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ve 85 inci maddelerindeki hükümlere göre işlem yapılır.

13-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

14-Her türlü vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri ve benzeri her türlü giderler ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

15-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir

16-İhale öncesinde, ihale yapıldıktan ve / veya komisyon kararı sonrası yargı kararları, mücbir sebepler, idarenin iradesi dışında gelişen olaylar neticesinde, ihalenin yapılamaması, sözleşmenin imzalanamaması veya sözleşmenin imzalanmasından sonra yine aynı sebeplerden dolayı taşınmazın (kiralanan alan/alanlar) kiracıya teslim edilememesi durumunda idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

17-İhaleye iştirak eden istekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerini, ihale ilanını, kira şartnamesini ve eklerini ve sözleşmedeki tüm maddeleri önceden okumuş, aynen kabul etmiş ve kantin yerlerini görmüş sayılırlar.

#ilangovtr                                                                                                                                                                          Basın No: ILN02049708