Konya
°C
Yeni Meram
04.03.2024 00:00

Ereğli Belediyesi, Gülbahçe Parkı içindeki çay bahçesi ve büfeyi kiraya verecek

.

GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN ÇAY BAHÇESİ VE BÜFE İŞİ KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

1-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;      

a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40

2-İŞİN NİTELİĞİ:

Aşağıda bilgileri yazılı olan kiralama işi ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile 3 yıllığına yapılacaktır. İhale Sevide Tavas Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacak olup, Kiralama şartnamesi belirlenen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir. Müracaatlar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 12.00’a kadar yapılacaktır.

3-KİRALANACAK ALANA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ

Sıra

Mahalle

Kiralanan Yer

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

1

Gülbahçe Mahallesi

Gülbahçe parkı içerisinde yer alan 1903m² çay bahçesi ve 7 Adet toplam 162m² Büfe Kiralama işi.

180.000,00TL.

5.400,00TL.

14/03/2024 Saat: 14.00

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

a)İstekli Gerçek Kişi İse:

 1. Başvuru dilekçesi.

 2. İhale katılacak kişi tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

 3. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.

 4. Şartname alındı makbuzu (500,00TL)

 5. Geçici Teminat Bedel Makbuzu veya Süresiz limit içi Teminat Mektubu.

 6. Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi.

 7. İkametgâh İl muhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet vb. yerlerden alınabilir)

 8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Nüfus Cüzdan Sureti veya Ehliyet fotokopisi

 9. Vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü

 10. İhale konusu işi (çay bahçesi, büfe vb..) aralıksız en az 3 (üç) yıl yaptıklarına dair iş deneyim belgesi.

b)İstekli Tüzel Kişilik İse;

 1. Başvuru dilekçesi.

 2. İhale katılacak kişi tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

 3. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname

 4. Şartname alındı makbuzu (500,00TL)

 5. Geçici Teminat Bedel Makbuzu veya Süresiz limit içi Teminat Mektubu.

 6. Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi.

 7. Şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi.

 8. Şirket adına ihaleye katılacak kişi veya kişilerin, şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Oda belgesinde yetkili olduğunu gösterir belge ile ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü. (Şirket adına vekâleten katılma durumu olursa katılacak kişinin yetkili olduğunun gösterir yetki belgesi ve imza sirküsü)

 9. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..)

 10. İhale konusu işi (çay bahçesi, büfe vb..) aralıksız en az 3 (üç) yıl yaptıklarına dair iş deneyim belgesi.

5-Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6-Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde pazarlıkla yaptırılabilir.

 #ilangovtr                                                                                                                                                                    Basın No: ILN01992436