Konya
°C
Yeni Meram
13.02.2024 00:00

Karatay Belediyesi, 13 taşınmazı kiraya verecek

.

İLAN

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu  bilgileri  ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun  ve  Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2026 tarihine kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaları oranında artırılacaktır.

 2. İhalesi 21.02.2024 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 3. İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:30’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve 4. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  1. Dilekçe,

  2. Gerçek kişi olması halinde:

   1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  3. Tüzel kişi olması halinde:

   1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Tüzel kişiliğin imza sirküleri

   2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

  4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,

  5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

  6. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

 5. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

 6. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.No

Mahalle

Ada/Parsel

Niteliği/M2

Adres

1 Yıllık Muhammen Bedel TL.

Geçici Teminat Bedeli TL.

İhale İştirak Teminat Bedeli TL.

1

İsmil

5194 / 1

Dükkan / 46,28

İsmil Mah. Konya Cad. No:1/T

39.300,00

1.179,00

10.611,00

2

İsmil

5194 / 1

Dükkan / 56,62

İsmil Mah. Konya Cad. No:1/U

48.100,00

1.443,00

12.987,00

3

Sakyatan

6950 / 1A

Tarla / 127.352,00

Sakyatan Mahallesi

159.000,00

4.770,00

42.930,00

4

Sakyatan

6950 / 1B

Tarla / 127.352,95

Sakyatan Mahallesi

159.000,00

4.770,00

42.930,00

5

Sakyatan

6951 / 6

Tarla / 89.149,58

Sakyatan Mahallesi

111.400,00

3.342,00

30.078,00

6

Sakyatan

6964 / 5

Tarla / 37.276,15

Sakyatan Mahallesi

46.500,00

1.395,00

12.555,00

7

Sakyatan

6974 / 1

Tarla / 214.108,12

Sakyatan Mahallesi

267.600,00

8.028,00

72.252,00

8

Sakyatan

6923 / 5

Tarla / 29.881,56

Sakyatan Mahallesi

37.300,00

1.119,00

10.071,00

9

Çatalhüyük

17574 / 7

Dükkan / 8,53

Çatalhüyük Mah. Alayköşkü Sk. No:1/B

6.000,00

180,00

1.620,00

10

Gaziosmanpaşa

21571 / 2

Dükkan / 58,80

Gaziosmanpaşa Mah. Mengene Sk. No:17/E

25.000,00

750,00

6.750,00

11

Tatlıcak

23074 / 4

Dükkan / 50,00

Başak Mah. Ulvisultan Cad. No:23/1

18.000,00

540,00

4.860,00

12

Ulubatlıhasan

20705/2

Fırın / 58,14

Ulubatlıhasan Mah. Bosna Sk. No:6/A

12.000,00

360,00

3.240,00

13

Büyükburnak

/ 1457

Fırın / 68,00

Büyükburnak Mah. 21707 Sk. No:1

1.500,00

45,00

405,00

#ilangovtr                                                                                                                                               Basın No: ILN01978457