Konya
hafif yağmur
9°C
Yeni Meram
21.11.2023 00:00

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çumra'da 2 arsa satacak

.

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

İlçesi

Mah.

 

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

 

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale

Saati

Çumra

Çaybaşı

1202

7

266,40

Tam

Arsa

Bitişik Nizam 1 Kat Küçük Sanayi Alanı

Y ençok: 6.50 m

1.266.000,00 TL.

37.980,00 TL.

1 Taksit Peşin Kalanı 5 Taksitte

15.00

Çumra

Çaybaşı

1202

14

265,00

Tam

Arsa

Bitişik Nizam 1 Kat Küçük Sanayi Alanı

Y ençok: 6.50 m

1.260.000,00 TL.

37.800,00 TL.

1 Taksit Peşin Kalanı 5 Taksitte

15.10

Plan Notları :

Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notu imar çapında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerinden görülebilir.

Not :

1. Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimiz KDV’den muaftır.

2. İmar çapında belirtilen değerler (Emsal, Taks, Kaks ve Y ençok) maksimum değerleri ifade etmektedir.

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhaleler 28.11.2023 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 28.11.2023 Salı günü en geç 11.00’e kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1 Dilekçe,

6.2 Tebligat için adres beyanı,

6.3 Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2 İmza beyannamesi,

6.4 Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

6.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4956-4931

İlan olunur.

#ilangovtr                                                                                                                                                             Basın No: ILN01926417