Konya
açık
15°C
Yeni Meram
13.02.2024 12:21

Meram Belediyesi 10 zabıta memuru alacak! İşte son başvuru tarihi...

Meram Belediyesi 10 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2024.

A+
A-
13.02.2024 12:21
13.02.2024 12:39
0
2811
ABONE OL

Meram Belediye Başkanlığına 10 zabıta memuru alımı yapılacak.

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

Konya ili Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1- İlan edilen zabıta memuru kadrosu için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri başvuru esnasında Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.)

4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ya da Belediyemizin www.meram.bel.tr internet adresinden temin edilebilecektir. Başvuru formuna ayrıca aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),

3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),

8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte, 12.02.2024 - 16.02.2024 tarihleri arasında (09:00-16:00 saatleri arasında) Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

2. Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 23.02.2024 tarihinde Belediyemizin www.meram.bel.tr resmi internet adresinden ilan edilecektir,

4. Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi " Belediyemizin www.meram.bel.tr resmi internet adresinden temin edilebilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.

5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup;

Sözlü sınav ve uygulamalı sınav; 04.03.2024 tarihinde saat 09.00'da başlamak üzere (Belediye Merkez Hizmet Binası 1. Kat Encümen Salonu) Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresinde, uygulamalı sınav ise aynı gün idarece belirlenen yerde yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7.SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50'si, uygulamalı sınavın %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.


d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.meram.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

g) Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

h) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

i) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.meram.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.