Konya
açık
11°C
Yeni Meram
08.12.2023 00:00

Milli Emlak Beyşehir'de 112 arsa satacak

.

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Beyşehir Kaymakamlığı ( Milli Emlak Şefliği) ihale salonunda dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
  2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye payı ve Tapu Müdürlüğü'nde döner sermaye harcı alınacaktır.
  4- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabii değildir.
  5- Satışı yapılan taşınmaz malların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi aşması durumunda;talep üzerine taksitle ödenmesi halinde; satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde; satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. 
 
  6- Şartname ve ekleri Beyşehir Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.
  7- İhaleye katılabilmek için ;
       a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
       b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
       c-) Geçici Teminata ait belge (İhaleye girilecek taşınmazın mahalle,ada ve parsel bilgilerini belirterek Beyşehir Malmüdürlüğü'nün TR68 0001 0001 7200 0010 0056 01  İban Numarasına yatırılabilir.) ile birlikte T.C Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatın banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,teminat mektubunun geçici,süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
 
       d-) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli Ticaret Odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü
       e-) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
  8-İlanda belirtilen saatte başlatılan ihalelerden herhangi birinin ihale saatinin uzaması halinde,takip eden ihalelere devam edilir.Bir önceki ihale saatinin uzaması nedeniyle bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılamamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz.Adli ve İdari yargıda İdare aleyhine dava açılamaz.Ayrıca;ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya İhale Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde,ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek,yazılı son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır. 
  9- İşgalli  ve hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup İdaremizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
     İLAN OLUNUR.      

#ilangovtr                                                                                                                                                    Basın No: ILN01939004