Konya
açık
11°C
Yeni Meram
05.12.2023 00:00

Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinden duyuru

.

                                   T.C. SARAYÖNÜ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN


                                                                                                            İ L A N

DOSYA NO : 2021/231 Esas
KARAR NO : 2023/228


    Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/06/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hıdır ve Sara kızı, 15/08/1997 EL RAKKA/SURİYE Racih ve Meleke oğlu, 01/01/1991 doğumlu ALİ EL DUDE ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ilamı tebliğ edilememiştir.
    "Sanığın müştekiye yönelik üzerine atılı basit yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan; 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesi doğrultusunda suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, iki nitelikli halin somut olayda gerçekleşmesi, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç işlemekte güttüğü amaç ve saik ile suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak sabit olan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden alt sınırdan bir miktar ayrılmak suretiyle 200 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın eylemini 5237 sayılı TCK'nın 6/1-f maddesi delaletiyle silahtan sayılan hortum ile eşine karşı gerçekleştirdiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 86/3-a-e maddesi uyarınca cezasında 1/2 oranında artırım yapılarak 300 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
    Sanığın sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri Mahkememizce lehine takdiri indirim sebebi olarak değerlendirildiğinden 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi gereğince cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 250 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
    Oluşa göre sanık hakkında başkaca yasal ve takdiri artırım ve eksiltme yapılmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
    Sanık hakkında adli para cezasına hükmedilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

    Sanığa verilen 250 gün adli para cezasının dosya kapsamından anlaşılan ekonomik durumu ile diğer şahsi durumları dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 52/2-3 maddesi gereğince 1 tam gün karşılığı takdiren 20,00 TL'den hesaplanmak suretiyle sanığın neticeten 5.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
    Sanığın dosya kapsamından anlaşılan ekonomik durumu ile diğer şahsi durumları dikkate alınarak sanığa verilen 5.000,00 TL adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince 1'er ay ara ile ve (5) eşit taksit halinde sanıktan TAHSİLİNE, taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve 5275 sayılı Kanun'un 106/3. maddesi uyarınca, infaz aşamasında tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, iki saat çalışılması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresinin, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uyulmaması halinde, çalışılan günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamının açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceği hususunun sanığa İHTARINA, (ihtar edilemedi)
    Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği yönünde Mahkememizde vicdani kanaatin oluşması ve yaralama neticesinde basit bir araştırma ile belirlenebilir ve giderilebilir bir zararın bulunmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 231/5-6 maddesi gereğince sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

    Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle verilen cezanın 5271 sayılı CMK’nın 231/7 maddesi gereğince seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

    Sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA ve takdiren bu süre içerisinde herhangi bir tedbire ve yükümlülüğe tabi tutulmasına YER OLMADIĞINA,

    Sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/10-11 maddeleri gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, aksi halde mahkememizce hükmün açıklanacağı hususlarının sanığa İHTARINA, (ihtar edilemedi)
    Sanığın eyleminden kaynaklanan 8 adet tebligat gideri 176,00 TL, 2 adet posta gideri 34,60 TL, 1 adet adli tıp gideri 217,50 TL, ile birlikte hükmün verilmesinden kesinleşmesine kadar geçen süreçte oluşacak giderlerin 5271 sayılı CMK'nın 325/1,2 maddeleri gereğince sanıktan tahsili ile Hazine'ye İRAT KAYDINA,
    Dair, Cumhuriyet savcısının yüzüne karşı, sanığın ve müştekinin yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka Mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak; tutuklu ya da hükümlü bulunanlar için tutuklu ya da hükümlü bulundukları ceza infaz kurumu/tutukevi idaresine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile idare müdürüne beyanda bulunmak suretiyle Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı."
    Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.11.2023

 

#ilangovtr                                                                                                                                                                      Basın No: ILN01941896